Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Brev från styrelsen till alla medlemmar dec 2017
2018-01-04 00:58

Hej,

 Snart har ännu ett år passerat. Tänkte därför ta tillfället i akt att summera några av de saker som styrelsen arbetat med under året. Vill först börja med att tacka er alla ledare som gör vår verksamhet möjlig. Ni gör en strålande insats! Stort tack!

 

Här följer ett antal områden som vi arbetat med.

 

Hallprojektet

Vår verksamhet har senaste åren mer än fördubblats från 600 medlemmar 2011 till närmare 1400 medlemmar nu. Trots detta har vi 550 barn i kö till vår verksamhet. Därför arbetar vi hårt på att tillsammans med kommunen och andra intressenter (skolor) få till ytterligare en gymnastikhall inom kommunen. Detta skulle möjliggöra för oss att kunna fortsätta utveckla och växa vår verksamhet på det sätt vi önskar. Som en del i detta kollar vi även på de ekonomiska förutsättningarna för ett hallprojekt för oss där vi agerar medfinansiär för att på så sätt snabba på processen.

 

Träningsavgifter 

Våra träningsavgifter kommer att justeras. Vi har gjort en jämförelse med andra jämförbara föreningar och kan konstatera att våra avgifter är betydligt lägre än andra föreningars avgifter. Vi har inte heller justerat avgiften speciellt ofta historiskt. En mer marknadsmässig träningsavgift skapar ännu bättre förutsättningar för oss att få till ytterligare en hall. Så snart styrelsen beslutat om nya träningsavgifter så kommer ytterligare information kring detta att sändas ut.

 

Aktivitetsrapportering

Vi rapporterar idag all närvaro i APN (Aktivitetskort På Nätet). Kommunen har nyligen genomfört en större granskning av all rapportering för 12-13 föreningar inom kommunen inklusive oss. Vill därför förtydliga vikten av att tillse att all rapportering sker i enlighet med de regler som finns gällande detta. Vi kommer löpande fortsätta uppdatera er kring detta på våra ledardagar.

 

Extra årsmöte

Det primära syftet med det extra årsmötet som hölls var att anpassa våra stadgar till gymnastikförbundets riktlinjer. Årsmötet beslutade att anta alla de förslag på justeringar som fanns i kallelsen. Våra nya uppdaterade stadgar finner ni på vår hemsida. De justeringar som gjorts är;

 

 • Inkludera Cheer och Parkour i vår verksamhetsbeskrivning
 • Vi har fortsatt fokus på tävlingsverksamhet men ska även erbjuda möjlighet till viss träning utan krav på tävling
 • Ändrat definitionen av vuxen från 25 år till 20 år
 • Föreningen ska motverka all form av diskriminering
 • Vid deltagande i tävling eller träning så representerar medlem sin förening
 • Ändring av ålder från 16 år till 12 år för när man är röstberättigad på årsmötet
 • Styrelsens ordförande väljs för ett år i taget
 • Det räcker med 1 auktoriserad/godkänd revisor för föreningen
 • Kallelse till årsmöte behöver inte längre ske genom annons i ortspressen utan sker istället via hemsidan
 • Styrelsen ansvarar att tillse att det finns en valberedning om årsmötet inte lyckas utse en sådan.
 • Styrelsen ska utarbeta arbetsordning för styrelsen och underliggande organ

 

Länk till våra uppdaterade stadgar>>

 

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har nu arbetat fram ett förslag på arbetsordning för styrelsen som beskriver vilka frågor som styrelsen ska besluta om. Vi arbetar nu vidare på att ta fram motsvarande dokument som beskriver vad övriga organ som TK (Truppkommitté) ska arbeta med. I denna arbetsordning framgår att saker som styrelsen alltid ska besluta om är följande

 

 • Ekonomiska beslut över 20.000 kr
 • Avstängning av ledare eller gymnast. Dock kan tränare akut stänga av gymnast tillfälligt i avvaktan på styrelsens beslut.
 • Fastställande av profilguide för föreningen
 • Beslut gällande klädeshantering och klädpolicy
 • Beslut gällande genomförande av medlemsundersökningar
 • Föreningsstrategiska beslut såsom inriktning på verksamheten
 • Uppstart och nedläggning av discipliner
 • Förändring av organisation
 • Beslut om förändringar av eller upprättande av nya policys
 • Godkänna principerna för tilldelning av halltider mellan olika discipliner och block
 • Beslut kring vilka läger och tävlingar som föreningen ska anordna
 • Principer för vilka läger och tävlingar som medlemmarna får åka på
 • Beslut om vilka mål som ska gälla för verksamheten
 • Beslut gällande samarbetspartners
 • Beslut om val av stödsystem för verksamheten
 • Beslut rörande träningsavgiftens storlek
 • Generell ekonomisk sponsring av ledare eller gymnaster inför tävlingar och läger
 • Övergripande ansvar för godkännande av gruppindelning och tidfördelningsprinciper

 

Profilguide

Som ett led i att få en så enhetlig stil som möjligt inom föreningen gällande färgval och design så har vi utarbetat en profilguide som beskriver riktlinjer kring hur vi ska tänka när det gäller val av design/färger av klädsel inom föreningen. Ni finner vår profilguide på vår hemsida

 

Länk till profilguiden>>

 

TG på sociala medier

Glöm inte att följa och gilla Tyresögymnastiken på sociala medier. Vi har ett gemensamt konto på Instagram och en ny Facebooksida.


Instagramkontot>>

Facebooksida>>

 

Enkät till tränare och föräldrar

Vi har genomfört en undersökning bland våra tränare och föräldrar inom föreningen. Där har dessa grupper fått svara på ett antal frågor vad de tycker funkar bra och mindre bra inom föreningen. Resultaten har tidigare presenterats på ledardagen men kan kort sammanfattas med att resultaten inom de allra flesta områden fick snittbetyg runt 3 av 4 vilket är väldigt bra. Det som sticker ut är våra tränare som får väldigt goda betyg. Jättekul!

 

Policy för ätstörningar

Gymnastikförbundet har publicerat riktlinjer och handlingsplan för hantering av misstänkta fall av ätstörningar. Som komplement till dessa har styrelsen beslutat om en handlingsplan vid misstanke om ätstörningar hos våra gymnaster. Denna handlingsplan har godkänts av gymnastikförbundet som ser oss som ett föredöme inom detta område vilket är kul. Denna handlingsplan finner ni på vår hemsida.

 

Länk till policy för ätstörningar>>

 

Belastningsregisterutdrag

Styrelsen har beslutat om att alla tränare som är 18 år eller äldre ska lämna in utdrag från belastningsregistret. Detta för att vi ska ha möjlighet att säkerställa att inga tränare som blivit straffade för övergrepp kan vara tränare inom vår förening. Vi vill därför att samtliga tränare via följande länk beställer ett registerutdrag. När ni fått detta utdrag så öppnar ni INTE detta. Ni lämnar sedan detta utdrag antingen på nästa ledardag eller vid vår kanslitid i Bollmorahallen på torsdagar till våra anställda tränare; Helen Kvarnmalm, Anna Sandberg eller Anders Swalander. De prickar sedan av att ni visat upp ett utdrag. Tränare som inte uppvisat utdrag kommer inte kunna agera tränare inom föreningen efter sommaren 2018. Här är länk till blanketten ni ska fylla i för att beställa ett registerutdrag.

 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/PM-442-14-Utdrag-Foreningar.pdf

 

Närvaropolicy

TG är en förening med en gemensam värdegrund som baserar sig på riktlinjer från gymnastikförbundet. Olika grupper har kommunicerat olika gällande vilka principer för närvaro som gäller. I syfte att förenkla för alla så har styrelsen tagit fram en policy för detta. Policyn innehåller följande direktiv kring vad som kan kommuniceras till föräldrar och gymnaster gällande närvarokrav.

 

 • Grundsynen är att föreningen önskar så god närvaro som möjligt på samtliga träningar.
 • Tränare har rätt att meddela att det är extra viktigt med närvaro på träningar inför tävlingar. Frånvaro under period inför tävling kan leda till att man inte är tillräckligt förberedd. Det kan leda till att tränare bedömer att man inte kan genomföra tävlingsmomenten på ett tillfredsställande och säkert sätt. I dessa fall riskerar man att inte kunna tävla. Bedömningen görs av tränaren.
 • All frånvaro ska meddelas tränare i så god tid som möjligt innan träning
 • Sjukdom är alltid giltig frånvaro och då ska gymnasten inte vara närvarande på träningen vid smittsam sjukdom. Vid icke smittsam sjukdom väljer gymnasten om man önskar vara närvarande på träning.
 • Frånvaro får inte leda till någon form av bestraffning. Att inte kunna delta på tävling på grund av otillräckliga förberedelser anses inte som bestraffning.
 • Omfattande icke giltig frånvaro kan leda till att man blir av med sin plats i gruppen.

 

Valberedning

Om några månader är det dags för vårt årliga årsmöte. Vi är idag 12 personer i styrelsen varav 8 är ledamöter och 4 är suppleanter. 3 av dessa ledamöter sitter på 2 år och berörs inte vid årsmötet. Resterande 9 personer måste antingen omväljas eller ersättas av nya personer. Därför vill jag redan nu uppmana er som eventuellt känner någon person som skulle passa för ett styrelseuppdrag att kontakta styrelsens ordförande intill dess att valberedningen kommer med något separat utskick. Under februari 2018 ska valberedningen presentera sitt förslag till styrelse i föreningen. En styrelseperson får gärna ha erfarenhet av arbete inom föreningsverksamhet och/eller erfarenhet av styrelse/ledande arbete. Viss förståelse för Tyresögymnastikens verksamhet underlättar men är inget krav.

 

Tack för det gångna året och alla framgångar vi haft på alla nivåer! Riktigt kul att vi lyckats komplettera våra tidigare framgångar med ett USM guld inom truppgymnastik. God Jul och Gott Nytt År!

 

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Rasmus Staberg, ordförande

 
Mer om oss
Sponsorer och samarbeten
Bingo Avesta